Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2015

emergency
Ona nie jest typem dziewczyny, która lubi opowiadać światu o tym jak się czuje.
— Garbage
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viajustmess justmess
emergency
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromawakened awakened viajustmess justmess
emergency
emergency
Ona nie jest typem dziewczyny, która lubi opowiadać światu o tym jak się czuje.
— Garbage
emergency
1898 4382 500
Reposted fromrof rof viadianka66 dianka66
emergency
9536 5241
emergency
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmilla smilla
emergency
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
1140 3ec6 500
Reposted fromthebonnie thebonnie viasmilla smilla
emergency
her determination demanded her own
destruction.
— Bukowski
Reposted fromsfeter sfeter viastepowywilk stepowywilk
emergency
5479 18f6
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
emergency
Reposted fromIriss Iriss viafotofob fotofob

December 18 2014

emergency
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
  
— Nicholas Sparks, "I wciąż ją kocham".
Reposted fromcytaty cytaty viaDajanaa Dajanaa
emergency
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaszydera szydera
emergency
8182 adef 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainsidemymind insidemymind
emergency
8896 7988 500
Reposted frommru3 mru3 viainsanedreamer insanedreamer
emergency
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viaucieknijmi ucieknijmi
0311 6b8c
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viastepowywilk stepowywilk
4389 36d3

I’ve never read something so naive 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl