Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

emergency
0197 4cc5 500
Reposted frombedezylawiecznie bedezylawiecznie viajustIam justIam
emergency

yogaboi:

1000000000000000 points for Gryffindor

Reposted fromhogwarts hogwarts viablueeyes88 blueeyes88

January 16 2015

emergency
6197 53bb
Reposted fromchabanina chabanina viasunrise sunrise
emergency
emergency
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viareniferowa reniferowa
emergency
4381 274e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viareniferowa reniferowa
emergency
8875 018f
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert viasavor savor
emergency
4439 4432
Reposted fromlenka024 lenka024 viareniferowa reniferowa
emergency
6274 e567 500
Reposted fromlittlestories littlestories viareniferowa reniferowa
emergency
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viasavor savor
emergency
3854 e157 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasavor savor
emergency
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasavor savor

January 10 2015

8878 3f3b
Reposted fromtron tron viaczoo czoo
emergency
9479 919c
Reposted fromchocoway chocoway viainevitably inevitably
7547 13e5 500

How to respond properly.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaczoo czoo
emergency
3308 436e 500
serious decisions?  it's not for me
Reposted fromhardbitch hardbitch viajustmess justmess
emergency
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viajustmess justmess
emergency
9861 4ac9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl